Yhteisön tosiasialliset edunsaajat tunnistettava 1.1.2019 alkaen

Yrityksen edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Aiemmin perustettujen yhteisöjen on rekisteröitävä ne vuoden siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.7.2020.

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Ilmoitus on siis tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi edunsaajia.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.Edunsaajien (omistajien) ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoita meille yrityksesi osakkeenomistajat 22.11.2019 mennessä tai ilmoita, että voimme käyttää meillä olevia tietoja, niin Sirkku tekee edunsaajailmoituksen.

Ilmoitus kaupparekisteriin tehdään sähköisesti. Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Allekirjoittajalla pitää olla henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Ilmoitusta ei voi tehdä paperilomakkeella.

Tarvittavat tiedot ovat omistajan/ omistajien nimet, henkilötunnukset ja omistusosuus/ äänioikeus. Lisäksi tarvitsemme allekirjoittajan sähköpostiosoitteen allekirjoitusohjeen lähettämiseksi.

Ilmoita tiedot Sirkulle sähköpostilla sirkku.laine-hailu@perkontil.fi.

Veloitamme ilmoituksen tekemisestä 30 euroa + alv. Kaupparekisteri ei veloita erikseen maksua.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Usein yrityksillä on vain yhdenlajisia osakkeita. Silloin osuus osakkeista ja äänimäärästä on aina sama. Jos yrityksellä kuitenkin on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 prosenttia.Yllä mainittujen edellytysten mukaisia edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Yrityksen täytyy tehdä edunsaajailmoitus, vaikka yrityksellä ei ole yllä mainitut vaatimukset täyttäviä edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Tällöin rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee kaupparekisteriin edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö, johon omistus- tai määräysvalta on viime kädessä johdettavissa. Mikäli tosiasiallista edunsaajaa ei ole tai sitä ei ole tunnistettavissa, pidetään tosiasiallisena edunsaajana toimitusjohtajaa, yhtiön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.Yhteisön hallituksen jäsenet tai vastuunalainen yhtiömies ovat vastuussa tosiasiallisten edunsaajien selvittämisestä ja tosiasiallisia edunsaajia koskevan luettelon ylläpitämisestä.